Menu fechado

Precauções e Contra indicações na Gravidez

Fórmulas chinesas durante a gravidez

Como regra geral, ervas ou fórmulas com efeito potente de regular o Qi, mover o sangue ou “drenar para baixo” devem ser evitadas durante a gravidez.

Certas ervas possuem reconhecido potencial de pôr em risco ou causar danos ao feto durante a gravidez, aumentando assim a possibilidade de defeitos de nascimento ou aborto.

Como regra geral, ervas com efeito potente de regular o Qi, mover o sangue ou “drenar para baixo” devem ser evitadas durante a gravidez. Estas ervas são classificadas como contra-indicadas ou usadas com cautela no tratamento da gestante.

Note que esta não é uma lista detalhada – informações adicionais são listadas nas páginas de cada uma das ervas no livro “ Chinese Medical Herbology and  Pharmacology”, de John Chen e Tina Chen, publicado pela AOM Press.

HERBS CAUTION CONTRAINDICATION
B Ba Dou (Semen Crotonis) X
Bai Fu Zi (Rhizoma Typhonii) X
Bai Guo (Semen Ginkgo) X
Ban Mao (Mylabris) X
Ban Xia (Rhizoma Pinelliae) X
Bie Jia (Carapax Trionycis) X
Bing Lang (Semen Arecae) X
Bing Pian (Borneolum Syntheticum) X
Bu Gu Zhi (Fructus Psoraleae) X
C Cang Er Zi (Fructus Xanthii) X
Cha Chi Huang (Herba Stellariae Aquaticae) X
Chan Su (Venenum Bufonis) X
Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae) X
Chuan Xin Lian (Herba Andrographis) X
D Da Fu Pi (Pericarpium Arecae) X
Da Huang (Radix et Rhizoma Rhei) X
Da Ji (Herba Cirsii Japonici) X
Dan Zhu Ye (Herba Lophatheri) X
Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis) X
Di Long (Pheretima) X
Ding Jing Cao (Herba Linderniae) X
E E Zhu (Rhizoma Curcumae) X
F Fei Zi (Semen Torreyae) X
Fu Zi (Radix Aconiti Lateralis Praeparata) X
G Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis) X
Gan Qi (Resina Toxicodendri) X
Gan Sui (Radix Kansui) X
Gou Qi Zi (Fructus Lycii) X
Guan Mu Tong (Caulis Aristolochiae Manshuriensis) X
Gui Ban (Plastrum Testudinis) X
H Hai Ma (Hippocampus) X
He Huan Pi (Cortex Albiziae) X
Hong Hua (Flos Carthami) X
Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis) X
Hu Jiao (Fructus Piperis) X
Hu Lu Ba (Semen Trigonellae) X
Hu Yao Huang (Herba Leucas Mollissimae) X
Hu Zhang (Rhizoma et Radix Polygoni Cuspidati) X
Hua Jiao (Pericarpium Zanthoxyli) X
Hua Rui Shi (Ophicalcitum) X
J Ji Li (Fructus Tribuli) X
Ji Xue Cao (Herba Centellae) X
Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi) X
Jiang Huang (Rhizoma Curcumae Longae) X
Jiu Ceng Ta (Herba Ocimi Basilici) X
Jue Ming Zi (Semen Cassiae) X
L Lei Gong Teng (Radix Tripterygii Wilfordii) X
Li Lu (Radix et Rhizoma Veratri) X
Liu Huang (Sulfur) X
Liu Ji Nu (Herba Artemisiae Anomalae) X
Lu Cha (Folium Camelliae Viride) X
Lu Hui (Aloe) X
Lu Lu Tong (Fructus Liquidambaris) X
M Ma Bian Cao (Herba Verbenae) X
Ma Chi Xian (Herba Portulacae) X
Ma Huang (Herba Ephedrae) X
Ma Qian Zi (Semen Strychni) X
Mang Xiao (Natrii Sulfas) X
Meng Chong (Tabanus) X
Mian Ma Guan Zhong (Rhizoma Dryopteridis Crassirhizomatis) X
Mu Bie Zi (Semen Momordicae) X
N Niao Bu Su (Ramus Kalopanax Pictus) X
Niu Huang (Calculus Bovis) X
Niu Xi (Radix Achyranthis Bidentatae) X
P Pao Zai Cao (Herba Physalis Angulatae) X
Pu Huang (Pollen Typhae) X
Pu Yin (Radix Wikstroemia Indica) X
Q Qi Ye Lian (Radix Schefflerae) X
Qian Niu Zi (Semen Pharbitidis) X
Qing Fen (Calomelas) X
Quan Xie (Scorpio) X
R Rou Gui (Cortex Cinnamomi) X
Ru Xiang (Gummi Olibanum) X
S San Leng (Rhizoma Sparganii) X
San Qi (Radix et Rhizoma Notoginseng) X
Shang Lu (Radix Phytolaccae) X
She Gan (Rhizoma Belamcandae) X
She Xiang (Moschus) X
Shen Qu (Massa Fermentata) X
Shu Wei Huang (Herba Rostellulariae) X
Shui Zhi (Hirudo) X
Su Mu (Lignum Sappan) X
Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae) X
T Tan Xiang (Lignum Santali Albi) X
Tao Ren (Semen Persicae) X
Tian Hua Fen (Radix Trichosanthis) X
Tian Xian Teng (Herba Aristolochiae) X
Ting Li Zi (Semen Descurainiae seu Lepidii) X
Tu Bie Chong (Eupolyphaga seu Steleophaga) X
W Wang Bu Liu Xing (Semen Vaccariae) X
Wu Gong (Scolopendra) X
Wu Ling Zhi (Faeces Trogopteri) X
X Xi Jiao (Cornu Rhinoceri) X
Xiang Yuan (Fructus Citri) X
Xiao Hui Xiang (Fructus Foeniculi) X
Xin Yi Hua (Flos Magnoliae) X
Xiong Huang (Realgar) X
Xue Jie (Sanguis Draconis) X
Y Ya Dan Zi (Fructus Bruceae) X
Yi Mu Cao (Herba Leonuri) X
Yi Yi Ren (Semen Coicis) X
Yu Jin (Radix Curcumae) X
Yuan Hua (Flos Genkwa) X
Yuan Zhi (Radix Polygalae) X
Z Zao Jiao (Fructus Gleditsiae) X
Zao Jiao Ci (Spina Gleditsiae) X
Zao Xiu (Rhizoma Paridis) X
Zhang Nao (Camphora) X
Zhe Shi (Haematitum) X
Zhi Cao Wu (Radix Aconiti Kusnezoffii Praeparata) X
Zhi Chuan Wu (Radix Aconiti Praeparata) X
Zhi Qiao (Fructus Aurantii) X
Zhi Shi (Fructus Aurantii Immaturus) X
Zhu Fan Hua Tou (Rhizoma Mirabilidis) X
Zhu Ye (Herba Phyllostachys) X